10 ème

Maître Kyutaro Koun TAKAHASHI

11 ème

Maître Shinichi Shiryu NAKAGAWA

16 ème

Maître Misakazu Ryuo KONISHI